Start Date

Apr 29, 2023

End Date

Jun 03, 2023

DIT DUS - Daan den Houter

Daan den Houter (Rotterdam, 1977) is een conceptueel kunstenaar die multidisciplinair
werkt. In zijn oeuvre is het concept bepalend voor het medium dat hij kiest. De gelaagdheid
van zijn kunst werkt bij eerste beschouwing als een vals plat, waardoor je als toeschouwer
aanvankelijk wankelt om pas daarna je evenwicht te hervinden. Humor, cynisme en scherpe
tegenstellingen verwerkt hij in zijn beelden om de toeschouwer aan het denken te zetten
over belangrijke thema’s als geld, identiteit, waarde en voor algemeen aangenomen
percepties op deze thema’s.

Na zijn solo’s EN WAT NU (2018), NOU EN (2021) volgt nu DIT DUS. Een nieuwe serie stripe
schilderijen, waarin Den Houter een volgende, verdiepende stap zet in zijn epoxy in mahonie
schilderijen. Na aanvankelijk in strepen te hebben gewerkt, vindt hij in zijn onderzoek
nieuwe vormen die binnen deze reeks eigen series behelzen met titels als Squiggles, Stacks,
Reverse, Sticks en Twists. De classificatie ‘schilderij’ roept de associatie van olie op linnen op.
Waarbij de verf op het doek ligt. Den Houter schildert met zijn ‘penseelstreken’ ín het
materiaal, het warme mahonie met zijn natuurlijke tekeningen staan in contrast met de
harde plastic kleuren. Opgetild in deze nieuwe reeks naar een meesterlijk niveau.
Den Houter: ‘Dit zijn schilderijen waarbij de energie en de volgorde van opbouw letterlijk in
elkaar gedrukt zijn. Begin en eind, en daarmee de tijd, zijn gelijkgeschakeld en daarmee in
zekere zin uitgeschakeld.’

[…Met de epoxyschilderijen uit de huidige tentoonstelling morrelt Den Houter weer lekker aan
verwachtingen en vooronderstellingen. Het begint er al mee dat deze panelen niet ‘gewoon’
gepenseeld zijn maar gefreesd en gegoten…]

[…De volgorde van werken is soms te achterhalen, dan zit de ene lijn voor het andere, maar Den
Houter speelt ook met contrasterende kleuren waardoor een optische dieptewerking ontstaat die
omgekeerd kan uitpakken. Het oog denkt houvast te hebben in dit ogenschijnlijk simpele
lijnenspel maar wordt volledig zoek gespeeld…]

[…Den Houter schept er een bijna sardonisch genoegen in werken te maken die op het eerste
gezicht helder en duidelijk zijn, maar uiteindelijk totaal onleesbaar blijken…] 
Edo Dijksterhuis - 2021 

[… De schilderijen uit de serie Stripes (2018) lijken een dwarsdoorsnede van die vele
geschilderde lagen. Men denkt een strepenschilderij te zien: mooi glanzend, glad gepoetst en
kleurrijk is het oppervlak van epoxyhars. Er is een variatie in de breedte van de strepen en je kunt
kiezen uit twee formaten. Wat je echter niet ziet, is het buitengewoon bewerkelijke procedé…] 

[…De strepen zijn niet te strak; ze ogen als slierten tandpasta met ronde uiteindes en lijken losjes
over elkaar heen te liggen. Hierbij is wel degelijk sprake van het componeren van een schilderij,
de kleuren zijn dusdanig verdeeld dat ze elkaar versterken en een sprankelend effect hebben…]
Anke Roder – Palet Magazine september 2019

[…Hier beweegt Den Houter zich als zo vaak tussen traditioneel schilder en conceptueel
kunstenaar. Laatstgenoemde richt zich vooraleerst op het bevragen, de eerst wil in de eerste
plaats mooie dingen maken. Die twee sluiten elkaar geenszins uit, maar versterken elkaar juist. Is
het genoeg dat die felkleurige rupsen mooi zijn? Is mooi alleen, niet te gemakkelijk? Niet te plat?
Daar komt de adder uit de mouw want de freesschilderijen zijn uitgerekend in hun platheid
gelaagd, maar dan zijn we weer terug bij die eerste vraag, mag kunst louter mooi zijn? of moet er
toch altijd een gedachte achter zitten? moet het een ideaal uitdragen, een visie?...]

Mischa Andriessen – 2018

---

Daan den Houter (Rotterdam, 1977) is a conceptual artist who works in a multidisciplinary way. In his
oeuvre, the concept determines the medium he chooses. The layering of his art acts like a false flat at
first glance; as a result, you, as a spectator, initially falter, only to regain your balance afterward. He
incorporates humor, cynicism, and sharp contrasts into his images to make the viewer think about
important themes such as money, identity, value, and generally accepted perceptions of these
themes.

After his solos AND NOW WHAT (2018), SO WHAT (2021) SO THIS follows. A new series of stripe
paintings, in which Den Houter takes the next, in-depth step in his epoxy in mahogany paintings.

After initially working in stripes, his research finds new forms that form his series within this series
with titles such as Squiggles, Sticks, and Twists. The classification 'painting' evokes the association of
oil on linen where the paint is on the canvas. Den Houter paints with his 'brushstrokes' in the
material; the warm mahogany, with its natural grain, contrasts with the bright plastic colors.

Den Houter has lifted this new series to a masterful level.

Artworks

Share